Consiliul elevilor

Prima ședință a Consiliului Elevilor

Pe data de 14.09.2021 a avut loc prima ședință a Consiliului Elevilor în cadrul căreia a fost aprobat planul anual de activitate, a fost aleasă conducerea Consiliului prin vot deschis și a fost ales candidatul pentru Consiliul Național al Elevilor.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLAN DE ACȚIUNI AL CONSILIULUI ELEVILOR  2020-2021

PLAN CONSILIULUI LOCATARILOR DIN CĂMINUL nr. 2

Consiliului Elevilor din CMVEA din Brătușeni
Consiliul elevilor al Colegiului de Medicină Veterinară și Economie Agrară din Brătușeni se organizează conform Regulamentului de ordine interioară, a Regulamentului de organizare şi funcţionare al Colegiului, statutul Colegiului şi a prezentului regulament. Este o structură asociativă de elevi, destinată promovării intereselor elevilor prin asigurarea unui cadru optim de dezvoltare a personalităţii şi capacităţii fiecărui elev.Consiliul elevilor este un grup de elevi aleşi democratic care urmăreşte ca elevii să-şi exprime opinia în legătură cu problemele din colegiu care-i afectează şi le reprezintă interesele, fără deosebire de sex, confesiune, naţionalitate ori convingeri politice.
Consiliul elevilor se organizează şi funcţionează potrivit prezentului regulament aprobat de către reprezentanţii grupelor desemnaţi în consiliu.
Scopul Consiliului elevilor este :
– Dezvoltarea capacităţii de asociere şi organizare a elevilor;
– Stimularea şi sprijinirea elevilor în domeniul iniţierii, accesării şi derulării de proiecte şi programe educative destinate formării comportamentului psihosocial, participativ-activ al tinerei generaţii;
– Formarea atitudinilor şi comportamentelor necesare luării deciziilor;
– Manifestarea spiritului de implicare, creativitate, flexibilitate şi respect reciproc;
– Comunicarea eficientă şi relaţionarea pozitivă a membrilor consiliului cu ceilalţi elevi ai colegiului.
– Îndeplinirea rolului consultativ pe lângă CA în problemele legate de procesul instructiv-educativ curricular şi rol de decizie în activităţile extracurriculare.
Obiective specifice ale Consiliului elevilor CMVEA:
– Organizarea de dezbateri, consfătuiri , precum şi alte activităţi similare pe teme propuse de elevi;
– Editarea, tipărirea şi difuzarea de materiale care au în centru activităţile şi interesele elevilor din Colegiu;
– Sesizarea anumitor disfuncţionalităţi din Colegiu şi remedierea acestora;
– Organizarea acţiunilor caritabile;
– Organizarea activităţilor de petrecere a timpului liber;
– Efectuarea acţiunilor de stimulare a potenţialului creativ al fiecărui elev;
Organizarea şi funcţionarea Consiliului elevilor al CMVEA:
* Consiliul elevilor este alcătuit din liderul fiecăreia dintre grupele academice sau un reprezentant al acestor grupe, aleşi în mod democratic, în primele trei săptămâni de la începerea fiecărui an şcolar. În cazul în care reprezentantul unei grupe absentează, la ședința consiliului asistă un locțiitor al său, ales din timp de grupă. * CE este coordonat de șeful secției Educație. * Consiliul elevilor organizează alegeri pentru desemnarea reprezentantului elevilor în Consiliul de administraţie, preşedintelui, vicepreşedintelui şi secretarului CE.
* Reprezentanţii grupelor promovează interesul acestora la nivelul Consiliului elevilor.
* Reprezentanţii grupelor sunt aleşi prin vot democratic pe perioada unui an.
Biroul de conducere al CE este format din :
-preşedinte;
-vicepreşedinte/vicepreședinți;
-secretar

Membrii CE sunt implicați în acte de caritate. De două ori pe an în Colegiu sunt organizate Târguri de caritate, iar banii adunați în urma târgurilor sunt donați atât elevilor care provin din familiile social-vulnerabile , cât și persoanelor nevoiașe din satele din apropierea Colegiului: s. Parcova, s. Brătușeni, s. Chiurt, or. Cupcini. 

 

 

 

 

Membrii CE se implică activ în planificarea și organizarea activităților extracurriculare, participă la seminarele promovate de Youth Clinik, IP Edineț, reprezentantul guvernului în teritoriu, activități de înverzire a teritoriului ș.a.